This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows Update to read this page.

[English ] [Latin] [MIDI File]

賛美歌469番

(Once in Royal David's City)

ダビデの村の 厩(うまや)の内に
います御母(みはは)と 御子とを見ずや
御母はマリヤ 御子はイェス君

万(よろず)の人の 君にいませど
厩の内に 生まれ給いて
寂しき者を 訪れ給う (または、『賎(いや)しき者の うちにい給う』)

幼(おさな)き時も 優しくまめに
親に仕えて 敬い尽くし
子たる務めの 範(のり)とはなりぬ

知恵も齢(よわい)も 日に日に増して
泣きも笑いも なしつつ育ち
世の様(さま)知りて 人を憐(あわ)れむ

愛の君をば 我らも愛し
良き事成さば ついに楽しき
御国(みくに)に昇り 君にぞ見(まみ)えん

(Japanese, Roman character)

David(Dabide) no mura no, uma-ya no naka ni,
Imasu Mihaha to, Miko to wo mizu ya,
Mihaha wa Maria, Miko wa Yesu Kimi.

Yorozu no hito no, Kimi ni imasedo,
Uma-ya no naka ni, umare-tamaite,
Sabishiki mono wo, otozure-tamo.

Osanaki toki mo, yasashiku mame-ni,
Oya ni tsukaete, uyamai-tsukushi,
Ko taru tsutome no, nori to wa narinu.

Chie mo yowai mo, hi ni hi ni mashite,
Naki mo warai mo, nashitsutsu sodachi,
Yo no sama shirite, hito wo awaremu.

Ai no kimi wo ba, ware-ra mo ai-shi,
Yoki koto nasaba, tsuini tanoshiki,
Mikuni ni nobori, Kimi ni zo mamien.


[英語歌詞 ] [ラテン語歌詞]

Back to Index