This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[English ] [Korean ] [MIDI File]

賛美歌115番

(Oh, Little Town of Bethlehem)

ああベツレヘムよ などか独(ひと)り
星のみ匂(にお)いて 深く眠る
知らずや、今宵(こよい) 暗き空に
常世(とこよ)の光の 照り渡るを

人みな眠りて 知らぬ間にぞ
御子(みこ)なるキリスト 生まれ給う
朝(あした)の星よ 歌いまつれ
「神には御栄え 地に平和」と

静かに夜露の 降(くだ)るごとく
恵みの賜物(たまもの) 世に臨(のぞ)みぬ
罪深き世に かかる恵み
天(あめ)より来(く)べしと 誰かは知る

ああベツレヘムの 清き御子よ
今しも我らに 降(くだ)り給え
心を清め 宮となして
今よりときわに 住まい給え

(Japanese, Roman character)

Ah, Bethlehem(Betsurehemu) yo, nadoka hitori,
Hoshi nomi nioite, fukaku nemuru?
Shirazu ya, koyoi, kuraki sora ni,
Tokoyo no hikari no, teri-wataru wo!

Hito mina nemurite, shiranu ma ni zo,
Miko-naru Christ(Kirisuto) umare-tamo.
Ashita no hoshi yo, utai-matsure,
Kami ni wa misakae, chi ni heiwa to!

Shizuka ni yo-tsuyu no, kudaru gotoku,
Megumi no tama-mono, yo ni nozominu.
Tsumi fukaki yo ni, kakaru megumi,
Ame yori kubeshi to, tare ka wa shiru?

Ah, Bethlehem no, kiyoki Miko yo,
Ima shi mo, ware-ra ni, kudari-tamae!
Kokoro wo kiyome, miya to nashite,
Ima yori tokiwa ni, sumai-tamae!


[英語歌詞 ] [韓国語歌詞 ]

Back to Index