This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[English ] [Korean ] [MIDI File]

賛美歌114番

(It Came Upon the Midnight Clear)

天なる神には 御栄(みさか)えあれ
地に住む人には 安きあれと
御使いこぞりて ほむる歌は
静かに更けゆく 世に響けり

今なお御使い 翼を伸べ
疲れしこの世を 覆い守り
悲しむ都に 悩む鄙(ひな)に
慰め与うる 歌をうたう

重荷を負いつつ 世の旅路に
悩める人々 頭(かしら)を上げ
栄(は)えあるこの日を たたえ歌う
楽しき歌声 聞きて憩え

御使いの歌う 安き来たり
久しく聖徒の 待ちし国に
主イェスを平和の 君とあがめ
あまねく世の民 高く歌わん

(Japanese, Roman character)

Ame-naru Kami ni wa, misakae are,
Chi ni sumu hito ni wa, yasuki are to,
Mitsukai kozorite, homuru uta wa,
Shizuka-ni fuke-yuku, yo ni hibikeri.

Ima nao mitsukai, tsubasa wo nobe,
Tsukareshi kono yo wo, ooi mamori,
Kanashimu miyako ni, nayamu hina ni,
Nagusame atauru, uta wo utau.

Omoni wo oitsutsu, yo no tabiji ni,
Nayameru hito-bito, kashira wo age,
Hae aru kono hi wo, tatae utau,
Tanoshiki uta-goe, kikite ikoe.

Mitsukai no utau, yasuki kitari,
Hisashiku seito no, machishi kuni ni,
Shu Yesu wo heiwa no, Kimi to agame,
Amaneku yo no tami, takaku utawan.


[英語歌詞 ] [韓国語歌詞 ]

Back to Index