This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[Français ] [MIDI File]

賛美歌第二編112番

(O Dieu de clémence)

来たり給え、我らの主よ  祈りて待てる御民(みたみ)に
恵みの主よ、とく来たり  暗きの力破りて
永久(とわ)の光 与え給え

嘆きの地は 主の愛受け  希望の光差し来ぬ
僕(しもべ)の形をとりて  おのが身を与え給う
尊(とうと)き御子 救いの君

天(あめ)の御座(みざ)に 鳴り響けよ  主を待ち望む我が歌
弱き民を顧(かえり)みて  御誓(みちか)いを果たし給う
主をたたうる 言祝(ことほ)ぎ歌

(Japanese, Roman character)

Kitari-tamae, ware-ra no Shu yo, Inorite materu mitami ni!
Megumi no Shu yo, toku kitari, Kuraki no chikara yaburite,
Towa no hikari, atae-tamae!

Nageki no chi wa, Shu no ai uke, Kibo no hikari sashi-kinu.
Shimobe no katachi wo torite, Ono-ga mi wo atae-tamo,
Totoki Miko, sukui no Kimi

Ame no miza ni, nari-hibike yo! Shu wo machi-nozomu waga uta.
Yowaki tami wo kaerimite, Michikai wo hatashi-tamo,
Shu wo tatauru, kotohogi uta

Kitari-tamae, ware-ra no Shu yo, Inorite materu mitami ni!


Back to Index [仏語原詩 ]