This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[English ] [German ] [Korean ] [MIDI File]

賛美歌96番

(Es ist ein Ros' entsprungen)

エサイの根より 生(お)い出(いで)たる
奇(くす)しき花は 咲き初(そ)めけり
我が主イェスの 生まれ給いし この良き日よ

イザヤの告げし 救い主は
清き母より 生まれましぬ
主の誓いの 今しも成れる この良き日よ

妙(たえ)に貴(とうと)き イェスの御名(みな)の
香りは遠く 世にあまねし
いざや共に 喜び祝え この良き日を

(Japanese, Roman character)

Jesse(Essai) no ne yori, oi-idetaru,
Kusushiki hana wa, saki-somekeri.
Waga Shu Yesu no, umare-tamaishi, kono yoki hi yo!

Isaiah no tsugeshi, Sukui-nuhi wa,
Kiyoki Haha yori, umaremashinu.
Shu no chikai no, ima shi mo nareru, kono yoki hi yo!

Tae ni totoki, Yesu no mina no,
Kaori wa toku, yo ni amaneshi.
Iza ya, tomoni, yorokobi iwae, kono yoki hi wo!


[英語歌詞 ] [独語歌詞 ] [韓国語歌詞 ]

Back to Index