[English ] [Korean ]

賛美歌452番

(I Would Be True)

正しく清くあらまし  なすべき務めあれば
雄々しく強くあらまし  負うべき重荷あれば  負うべき重荷あれば

まことの友とならまし  友なき人の友と
与えて心に留めぬ  まことの愛の人と  まことの愛の人と

完全(またき)に向かいて進まん  途(みち)にて気を緩めず
上なき目当てを望み  笑みつつ絶えず進まん  笑みつつ絶えず進まん

(Japanese, Roman character)

Tadashiku kiyoku aramashi, Nasu beki tsutome areba.
Ooshiku tsuyoku aramashi, Ou beki omoni areba,
Ou beki omoni areba.

Makoto no tomo to naramashi, Tomo naki hito no tomo to,
Ataete kokoro ni tomenu, Makoto no ai no hito to,
Makoto no ai no hito to.

Mataki ni mukaite susuman, Michi nite ki wo yurumezu,
Ue naki meate wo nozomi, Emitsutsu taezu susuman,
Emitsutsu taezu susuman.


Back to Index