[English ]

讃美歌360番

(O Love That Wilt Not Let Me Go)

疲れし心を 慰むる愛よ
君より出(い)でにし この我が生命(いのち)を 誰に返さん

我が道を照らし 導く光よ
君より賜いし 心の灯火(ともしび) いざや掲げん

我が世の望みと 照り渡る幸(さち)よ
御誓(みちか)いの虹を 仰ぎ望みつつ 道をたどらん

罪のこの身をも 贖(あがな)う十字架よ
塵なる我にも 常世(とこよ)の花をば 咲かせ給え

(Japanese, Roman character)

Tsukareshi kokoro wo, nagusamuru ai yo!
Kimi yori idenishi, kono waga inochi wo, tare ni kaesan?

Waga michi wo terashi, michibiku hikari yo!
Kimi yori tamaishi, kokoro no tomoshibi, iza ya kakagen.

Waga yo no nozomi to, teri-wataru sachi yo!
Michikai no niji wo, aogi nozomitsutsu, michi wo tadoran.

Tsumi no kono mi wo mo, aganau jujika yo!
Chiri naru ware ni mo, tokoyo no hana wo ba, sakase-tamae!


Back to Index