[English ] [Korean ]

讃美歌352番

(Love Divine, All Loves Excelling)

天(あめ)なる喜び こよなき愛を
携(たずさ)え降(くだ)れる 我が君イェスよ
救いの恵みを あらわに示し
賎(いや)しきこの身に 宿らせ給え

命を与うる 主よ、とどまりて
我らの心を とこ宮となし
朝(あした)に夕べに 祈りをささげ
たたえの歌をば 歌わせ給え

我らを新たに 創(つく)り清めて
栄えに栄えを いや増し加え
御国(みくに)に昇りて 御前(みまえ)に伏す日
御顔(みかお)の光を 映(うつ)させ給え

(Japanese, Roman character)

Ame naru yorokobi, koyonaki ai wo,
Tazusae kudareru, waga kimi Yesu yo!
Sukui no megumi wo, arawa ni shimeshi,
Iyashiki kono mi ni, yadorase-tamae!

Inochi wo atauru, Shu yo todomarite,
Warera no kokoro wo toko-miya to nashi,
Ashita ni yube ni, inori wo sasage,
Tatae no uta wo ba, utawase-tamae!

Warera wo arata-ni, tsukuri kiyomete,
Sakae ni sakae wo, iya mashi kuwae,
Mikuni ni noborite, mimae ni fusu hi,
Mikao no hikari wo, utsusase-tamae!


Back to Index