[English ] [Korean ]

讃美歌332番

(I Gave My Life for Thee)

主は命を 与えませり
主は血潮を 流しませり
その死によりてぞ 我は生きぬ
我何をなして 主に報いし

主は御父(みちち)の もとを離れ
わびしき世に 住み給えり
かくも我がために 栄えを捨つ
我は主のために 何を捨てし

主は許しと 慈(いつく)しみと
救いをもて 降(くだ)りませり
豊けき賜物(たまもの) 身にぞ余る
ただ身と霊(たま)とを 献げまつらん

(Japanese, Roman character)

Shu wa inochi wo ataemaseri.
Shu wa chi-shio wo nagashimaseri.
Sono shi ni yorite zo, ware wa ikinu.
Ware nani wo nashite, Shu ni mukuishi?

Shu wa Michichi no moto wo hanare,
Wabishiki yo ni sumi-tamaeri.
Kaku mo waga tame ni, sakae wo sutsu.
Ware wa Shu no tame ni, nani wo suteshi?

Shu wa yurushi to, itsukushimi to,
Sukui wo mote, kudarimaseri.
Yutakeki tama-mono, mi ni zo amaru.
Tada mi to tama to wo, sasage-matsuran!


Back to Index