[English ] [Korean ]

讃美歌331番

(Must Jesus Bear the Cross Alone)

主にのみ十字架を  負わせまつり
我知らず顔に  あるべきかは

十字架を負いにし  聖徒たちの
御国(みくに)に喜ぶ  幸(さち)やいかに

我が身も勇みて  十字架を負い
死に至るまでも  仕えまつらん

この世の禍幸(まがさち)  いかにもあれ
栄えの冠(かむり)は  十字架にあり

(Japanese, Roman character)

Shu ni nomi jujika wo, owase-matsuri,
Ware shirazu-gao ni, aru beki ka wa?

Jujika wo oinishi, seito tachi no,
Mikuni ni yorokobu, sachi ya ikani?

Waga mi mo isamite, jujika wo oi,
Shi ni itaru made mo, tsukae-matsuran.

Kono yo no maga sachi, ika ni mo are,
Sakae no kamuri wa, jujika ni ari.


Back to Index