[English ] [Korean ]

讃美歌260番

(Rock of Ages)

千歳(ちとせ)の岩よ 我が身を囲め
裂(さ)かれし脇の 血潮と水に
罪も汚れも 洗い清めよ

か弱き我は 律法(おきて)にたえず
燃ゆる心も たぎつ涙も
罪を贖(あがな)う 力はあらず

十字架の外(ほか)に 頼む蔭(かげ)なき
わびしき我を 憐れみ給え
御救(みすく)いなくば 生くる術(すべ)なし

世にある中(うち)も 世を去る時も
知らぬ陰府(よみ)にも 審(さば)きの日にも
千歳の岩よ 我が身を囲め

(Japanese, Roman character)

Chitose no iwa yo, waga mi wo kakome!
Sakareshi waki no, chishio to mizu ni,
Tsumi mo kegare mo, arai kiyomeyo!

Kayowaki ware wa, okite ni taezu,
Moyuru kokoro mo, tagitsu namida mo,
Tsumi wo aganau, chikara wa arazu.

Jujika no hoka ni, tanomu kage naki,
Wabishiki ware wo, awaremi-tamae!
Misukui nakuba, ikuru sube nashi.

Yo ni aru uchi mo, yo wo saru toki mo,
Shiranu yomi ni mo, sabaki no hi ni mo,
Chitose no iwa yo, waga mi wo kakome!


Back to Index