[English ] [Korean ]

賛美歌第二編198番

(Where He Leads Me)

おのが十字架を  とりて従えと
招き給う主の  御声(みこえ)を、我、聞けり

御声に従い  みもとに我行かん
すべてを献(ささ)げて  喜び、我、進まん

裁きの時にも  主は我を支え
憐(あわ)れみ給えば  恐れず、我、進まん

恵みと栄えを  与え給う主の
御顔を仰ぎて  喜び、我、進まん

(Japanese, Roman character)

Onoga jujika wo, torite shitagae to,
Maneki-tamo Shu no, mikoe wo ware kikeri.

Mikoe ni shitagai, mimoto ni ware yukan,
Subete wo sasagete, yorokobi ware susuman.

Sabaki no toki ni mo, Shu wa ware wo sasae,
Awaremi-tamaeba, osorezu ware susuman.

Megumi to sakae wo, atae-tamo Shu no,
Mikao wo aogite, yorokobi ware susuman.


Back to Index