[English ]

賛美歌第二編194番

(To God Be the Glory)

おお 御神(みかみ)をほめまつれ 尽きぬ命与えんと
ひとり子をも惜しみなく 世人(よびと)のため下(くだ)し給う
Chorus:
 ほめよ、ほめよ、神の愛を
 歌え、歌え、主の御業(みわざ)を
 その御業に現れし 父なる神の恵みを

主は贖(あがな)い成し遂げて 御名(みな)に頼る人々の
罪はいかに深くとも 赦(ゆる)し与え助け給う
 Repeat Chorus.

げに尊き御救(みすく)いよ いとくすしき御教えよ
類(たぐい)もなき喜びは 再び主に見(まみ)ゆる日
 Repeat Chorus.

(Japanese, Roman character)

Oh, Mikami wo home-matsure,
Tsukinu inochi ataen to,
Hitori-go wo mo, oshimi naku,
Yo-bito no tame kudashi-tamo.
Chorus:
Homeyo, homeyo! Kami no ai wo,
Utae, utae! Shu no miwaza wo.
Sono miwaza ni arawareshi,
Chichi naru Kami no megumi wo.

Shu wa aganai nashi-togete,
Mina ni tayoru hito-bito no,
Tsumi wa ikani fukaku tomo,
Yurushi atae tasuke-tamo.
Repeat Chorus.

Geni totoki misukui yo!
Ito kusushiki mioshie yo!
Tagui mo naki yorokobi wa,
Futatabi Shu ni mamiyuru hi.
Repeat Chorus.


Back to Index