This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows Update to read Japanese character.

[English ] [Korean ] [MIDI File]

賛美歌第二編182番

(Old Rugged Cross)

丘の上に 十字架立つ 神の御子(みこ)イェス君
人の罪を その身に負い 捨てませり、命を
Chorus:
 一筋に十字架を 仰ぎつつ我行かん
 世の栄え打ち捨て 御救(みすく)いに頼りて

人は厭(いと)い 嘲(あざけ)るとも 十字架は慕(した)わし
子羊なる 神の御子の 御苦しみ思えば
Repeat Chorus.

荒削りの 主の十字架 限りなく尊し
赦(ゆる)し与え 清くするは イェス君の血潮ぞ
Repeat Chorus.

悩みも死も 何かはあらん 苦しみも厭わじ
栄えの朝 待ちわびつつ 担い行かん、十字架を
Repeat Chorus.

(Japanese, Roman character)

Oka no ue ni, jujika tatsu, Kami no Miko Yesu-Kimi,
Hito no tsumi wo, sono mi ni oi, sutemaseri inochi wo.
Chorus:
Hito-suji ni jujika wo, aogitsutsu ware yukan,
Yo no sakae uchi-sute, misukui ni tayorite.

Hito wa itoi, azakeru tomo, jujika wa shitawashi,
Ko-hitsuji naru, Kami no Miko no, mikurushimi omoeba.
Repeat Chorus.

Ara-kezuri no, Shu no jujika, kagiri-naku totoshi,
Yurushi atae, kiyoku suru wa, Yesu-Kimi no chishio zo.
Repeat Chorus.

Nayami mo shi mo, nani ka wa aran, kurushimi mo itowaji,
Sakae no asa, machi-wabitsutsu, ninai-yukan jujika wo.
Repeat Chorus.


Back to Index